Aktualności

Sezon 2020/2021 – sprzedaż i rezerwacja biletów, bezpieczeństwo sanitarne

Przedstawiamy aktualne informacje dotyczące sprzedaży i rezerwacji biletów, pracy kas, a także – ogłoszone w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – zasady bezpieczeństwa sanitarnego, które obowiązują w Teatrze Narodowym do odwołania (aktualizacja: 17.10.2020).

Od 17 października Warszawa znajduje się w „strefie czerwonej” z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z tymi zarządzeniami ograniczamy widownie naszych przedstawień do 25%. Czytaj więcej →

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W TEATRZE NARODOWYM W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 →

SPRZEDAŻ I REZERWACJA BILETÓW

Bilety można kupić, korzystając z systemu sprzedaży online →.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287 ze zm.) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online, z zastrzeżeniem §9 pkt 2. Regulaminu Teatru Narodowego w Warszawie dotyczącego sprzedaży online.

Kasy Teatru:

Kasa główna przy placu Teatralnym 3
• czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 15:00–19:00
lub na godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia, o ile przedstawienie jest grane wcześniej.

  • Kasa przy ulicy Wierzbowej 3 czynna w dniach, w których grane są przedstawienia na scenie przy Wierzbowej lub na scenie Studio, na godzinę przed ich rozpoczęciem.

W sprawie informacji dotyczących rezerwacji, sprzedaży, zwrotów za odwołane spektakle, repertuaru, a także w przypadku innych pytań prosimy o kontakt – tel.: 22 69 20 604, 22 69 20 664 lub e-mail: pomoc_bilety@narodowy.pl

Telefoniczna rezerwacja biletów czynna codziennie:

• od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–19:00
• w sobotę w godzinach 11:00–19:00
• w niedzielę w godzinach 15:00–19:00

BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, które obowiązują w Teatrze Narodowym do odwołania.

Informujemy, że w czasie przebywania na terenie Teatru każda osoba jest zobowiązana do:
• zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,
• używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru,
• zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie.

Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu do budynku Teatru i uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej.

• Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed Wydarzeniem, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru. Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowanie dystansu 2 metrów.

• Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych, a w przypadku budynków posiadających więcej niż jedno wejście – w podziale na możliwie największą liczbę wejść. W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą w pierwszej kolejności osoby starsze.

Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na każde Wydarzenie. Miejsca siedzące będą organizowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy Widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie).

• Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem wejściówki. W przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.

• Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu. Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje bufetu przed Wydarzeniem i podczas Wydarzenia.

Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich Wydarzeń, prowadzonego przez obsługę widowni. W przypadku zaobserwowania wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni zobowiązana jest do powstrzymania Widza przed wejściem na widownię i poinformowania służby pielęgniarskiej Teatru. Pielęgniarka pełniąca dyżur na spektaklach podejmuje decyzję o ewentualnym odosobnieniu Widza i powiadomieniu odpowiednich służb medycznych/sanitarnych.

• Przy rezerwacji i kupnie biletów indywidualnych należy podać pracownikowi Teatru imię, nazwisko oraz numer telefonu Kupującego w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.

• Przed wejściem na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Teatru [wzór oświadczenia do pobrania niżej].

• W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu Wydarzenia, Teatr zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie dostępne w miejscu Wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia.

Widz zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.

Oświadczenie o stanie zdrowia wymagane od widzów w celu uczestnictwa w spektaklu. Zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru.

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj