Aktualności

Sezon 2021/2022 – komunikat o bezpieczeństwie sanitarnym, pracy kas i rezerwacji

Sezon 2021/2022 rozpoczęliśmy 28 sierpnia. Przedstawiamy zasady bezpieczeństwa sanitarnego, które obowiązują w Teatrze Narodowym do odwołania, a także informacje dotyczące sprzedaży i rezerwacji biletów, pracy kas, zwrotu biletów za odwołane spektakle (aktualizacja: 13.01.2022).

W sprzedaży repertuar styczniowy→ ,repertuar lutowy oraz repertuar marcowy→.

Szanowni Państwo,
Teatr udostępnia widzom miejsca zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu Wydarzenia, stosując limity dotyczące widowni. Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione, posiadające negatywny wynik testu i ozdrowieńcy. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest okazanie przez te osoby przy wejściu do Teatru biletu wraz z:
• unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub
• zaświadczeniem o szczepieniu lub
• zaświadczeniem o negatywnym wyniku testu, który jest ważny 24 godziny od momentu wykonania lub
• zaświadczeniem o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19
.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zawartymi poniżej, w akapicie BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE.


◊ BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, które obowiązują w Teatrze Narodowym do odwołania.

Widzowie biorący udział w Wydarzeniu, poza określonym limitem, proszeni są o okazanie pracownikom obsługi widowni przy wejściu do Teatru biletu wraz z:
• unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub
• zaświadczeniem o szczepieniu, potwierdzającym, że jego posiadacz otrzymał szczepionkę przeciwko COVID-19 lub
zaświadczeniem o negatywnym wyniku testu, potwierdzającym, że jego posiadacz poddał się testowi NAAT lub szybkiemu testowi antygenowemu wymienionemu we wspólnym i zaktualizowanym wykazie szybkich testów antygenowych na COVID-19 opracowanym na podstawie zalecenia Rady z dnia 21 stycznia 2021r., wykonanemu przez pracowników medycznych lub wykwalifikowany personel testujący w państwie członkowskim wydającym zaświadczenie, które wskazuje rodzaj testu, datę jego wykonania oraz wynik testu; test jest ważny 24 godziny lub
• zaświadczeniem o powrocie do zdrowia, potwierdzającym, że jego posiadacz powrócił do zdrowia po zakażeniu SARS-CoV-2 stwierdzonym na podstawie dodatniego wyniku testu NAAT wykonanego przez pracowników medycznych lub wykwalifikowany personel testujący.

Nieokazanie zaświadczenia, o którym mowa powyżej, skutkuje odmową wstępu na Wydarzenie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot środków za bilet.

 

Informujemy, że w czasie przebywania na terenie Teatru każda osoba jest zobowiązana do:
• zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,
• używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru,
• zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (zgodnymi z obowiązującymi przepisami) – zapewnionymi we własnym zakresie.

Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu do budynku Teatru i uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej.

• Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed Wydarzeniem, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru. Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowanie dystansu 1,5 metra.

• Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych, a w przypadku budynków posiadających więcej niż jedno wejście w podziale na możliwie największą liczbę wejść. W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą w pierwszej kolejności osoby starsze.

• Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu Wydarzenia.

• Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem wejściówki. W przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.

Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi.

Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich Wydarzeń, prowadzonego przez obsługę widowni. W przypadku zaobserwowania wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (m.in.: katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni zobowiązana jest do powstrzymania Widza przed wejściem na widownię i poinformowania służby pielęgniarskiej Teatru. Pielęgniarka pełniąca dyżur na spektaklach podejmuje decyzję o ewentualnym odosobnieniu Widza i powiadomieniu odpowiednich służb medycznych/sanitarnych.

• Przy rezerwacji i kupnie biletów indywidualnych należy podać pracownikowi Teatru imię, nazwisko oraz numer telefonu Kupującego w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.

• Przed wejściem na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Teatru.

• W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu Wydarzenia, Teatr zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie dostępne w miejscu Wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia.

Widz zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.


SPRZEDAŻ I REZERWACJA BILETÓW, VOUCHERY, BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE (WYCIĄGI Z REGULAMINÓW, REGULAMINY) →


Oświadczenie o stanie zdrowia wymagane od widzów w celu uczestnictwa w przedstawieniu. Zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru.


◊ SPRZEDAŻ I REZERWACJA BILETÓW, VOUCHERY

Sprzedaż online biletów →

Sprzedaż online voucherów →

Informacja o voucherach →

Rezerwacja telefoniczna, informacja o voucherach czynna w godzinach: 

pon.–pt. 9:00–19:00
so.–nd. 15:00–19:00
tel. 22 69 20 604, 22 69 20 664


Kasy Teatru czynne w godzinach: 

Kasa przy Pl. Teatralnym 3
wt.–nd. 15:00–19:00

Kasa przy ul. Wierzbowej 3
czynna w dniach, w których grane są przedstawienia na scenie przy Wierzbowej lub na scenie Studio, na godzinę przed ich rozpoczęciem

UWAGA: 18 stycznia kasa główna przy pl. Teatralnym 3 będzie nieczynna. W tym dniu sprzedaż biletów prowadzona jest w kasie przy ul. Wierzbowej 3 w godzinach: 15:00–19:00.


Księgarnia internetowa Teatru Narodowego→
 

Zasady zwrotu biletów za odwołane spektakle:

– należność za bilety zakupione online lub opłacone przelewem zostanie zwrócona na konto kupującego bez konieczności wysłania maila z biletami elektronicznymi do Działu Promocji i Organizacji Widowni,

– zwrot należności za bilety zakupione w kasach Teatru możliwy będzie wyłącznie w kasach za okazaniem blankietu biletowego.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Działem Promocji i Organizacji Widowni: pomoc_bilety@narodowy.plKorzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj