Akredytacje i kontakt dla mediów

Kontakt:

Monika Mokrzycka-Pokora
tel. 22 69 20 735
tel. kom. 506 214 471
media@narodowy.pl
akredytacje@narodowy.pl


Regulamin Akredytacji dla mediów

§ 1 Definicje

W rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie:

 1. 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Akredytacji dla mediów;
 2. 2. Teatr – oznacza Teatr Narodowy, państwową instytucję artystyczną, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem  RIK 48/98, z siedzibą przy Placu Teatralnym 3, 00-077 Warszawa, o numerze NIP 525-20-59-426;
 3. 3. Wydarzenia – oznacza przedstawienia oraz inne imprezy o charakterze kulturalnym organizowane przez Teatr;
 4. 4. Media – oznacza redakcje prasy (dzienników i czasopism), portali internetowych, a także programów radiowych, telewizyjnych oraz innych środków masowego przekazu;
 5. 5. Przedstawiciel mediów – oznacza osobę upoważnioną przez media do ubiegania się o Akredytację;
 6. 6. Akredytacja – oznacza nieodpłatne zezwolenie na udział w Wydarzeniu w celu sporządzenia recenzji, relacji, reportażu, sprawozdania lub innej publicznej wypowiedzi na temat Wydarzenia;
 7. 7. Akredytowany przedstawiciel mediów/osoby akredytowane – oznacza przedstawiciela mediów posiadającego ważną akredytację. 
 8.   

§ 2 Zakres obowiązywania

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby ubiegające się o Akredytację oraz posiadające ważną Akredytację. 
 

§ 3 Zasady przyznawania Akredytacji

1. Akredytacje przyznawane są ubiegającym się o nie osobom fizycznym lub przedstawicielom mediów.
2. Akredytacje przyznawane są na wniosek złożony w formie mejlowej na adres e-mail: akredytacje@narodowy.pl. Wniosek powinien zawierać informację o formie przewidywanej wypowiedzi publicznej oraz o medium, w którym wypowiedź nastąpi.
3. Złożenie wniosku o Akredytację nie jest równoznaczne z udzieleniem Akredytacji.
4. Przyznanie mediom tytułu patrona medialnego czy nawiązanie współpracy redakcyjnej nie jest jednoznaczne z przyznaniem Akredytacji.

§ 4 Zasady obowiązujące osoby akredytowane

 1. 1. Osoby akredytowane mają obowiązek odebrania Akredytacji najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 2. 2. Osoby akredytowane zobowiązane są do udostępnienia Teatrowi swoich wypowiedzi publicznych na temat Wydarzenia, w zakresie uzgodnionym uprzednio z Teatrem.
 3. 3. Akredytacja nie zwalnia osób akredytowanych od przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności wynikających z ustawy Prawo prasowe, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczących dóbr osobistych.
 4. 4. Akredytowani przedstawiciele mediów mogą otrzymać od Teatru materiały prasowe związane z Wydarzeniem.
 5. 5. Złożenie wniosku o Akredytację oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. 6. Osoby akredytowane obowiązuje przestrzeganie obowiązujących w Teatrze zasad przebywania i poruszania się po budynku Teatru.Regulamin Akredytacji dla mediów

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj